STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT


TYTUŁ PROJEKTU

Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
skrót: BKS - Laboratorium Kompetencji


Cel szczegółowy PO WER
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa.

Cel główny projektu
Podniesienie do 30.06.2019r. kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 2200 osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, w tym 900 kobiet poprzez poszerzenie zakresu i polepszenie jakości usług świadczonych przez Biuro Karier Studenckich.


Planowane efekty
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług doradczych świadczonych przez biuro karier

Główne działania
● dzialania dedykowane studentom: indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, coaching, mentoring oraz kształcenie przedsiębiorczości (oferta związana bezpośrednio z efektami kształcenia na danym kierunku).
● rozwój narzędzi diagnozowania kompetencji, służących poradnictwu zawodowemu, wykorzystywanych przez doradców zawodowych w biurze karier tj. testów kompetencji.
● stworzenie i wdrożenie w uczelni stałej oferty wsparcia udzielanego przez biuro karier na rzecz studentów rozpoczynających aktywność zawodową.
● szkolenia podnoszące kompetencje pracowników biura karier w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, języków obcych oraz własnej działalności gospodarczej.

Wartość projektu 891 875,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 751 672,25 PLN