MŁODZI     GLIWICE     WSPÓŁPRACA     KONKURS     PRZYJAŹŃ     NAUKA     ŚRODOWISKO     DOŚWIADCZENIA     ZABAWA

 TEMATY ZAJĘĆHARMONOGRAM ZAJĘĆGALERIAKONTAKT

 

M-I. Encyklopedia życia dla inżyniera (zajęcia 2x4,5h)
1. Od budowy DNA do budowy organizmów - jak zagadnienia biologiczne przenikają się z inżynierskimi, a jak umiejętność korzystania z wiedzy podstawowej leży u podstaw tworzenia innowacyjnej technologii.
2. Prezentacja tematu, aktywny udział młodzieży w analizie określonego problemu z zakresu molekularnych podstaw życia.
3. Wypracowanie założeń eksperymentów biologicznych , określonych przebieg i potrzebne materiały.
4. Doświadczenia osadzone na różnych poziomach organizacji materii żywej (dot. m.in. możliwości izolacji materiału genetycznego z komórek, wykrywania różnego rodzaju substancji, takich jak skrobia czy cukry w żywności).
5. Mikroorganizmy użyteczne w życiu codziennym, tj. bakterie kwasu mlekowego.
6. Opracowanie wyników ze świadomością zależności występujących w świecie materii żywej. Zapoznanie się z różnymi aspektami pracy w laboratorium badawczym, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy jednostki i ogółu.

M-II. Inżynieria inspirowana przyrodą
(zajęcia 2x4,5h)
1. Zagadnienia dotyczące procesów biotechnicznych służących ochronie środowiska wodnego.
2. Biologiczne techniki oczyszczania ścieków.
3. Case study: rozwiązanie konkretnego problemu dotyczącego nieprawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. Zdiagnozowanie problemu i wykonanie oznaczeń wybranych parametrów ścieków doprowadzanych do układu i oczyszczonych.
4. Opracowanie wyników, wspólna dyskusja nad przyczyną zakłóceń w pracy oczyszczalni, zaproponowanie rozwiązania zaistniałego problemu.

M-III. Życie miasta okiem inżyniera
(zajęcia 2x4,5h)
1. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych miast (np. jak „oddychają” budynki, wodociągowe tętnice miasta)
2. Przedstawienie problemu technicznego (np. zw. z wadliwie działającą wentylacją). Problemy autentyczne, przedstawiające praktyczne zadania, często typu optymalizacyjnego czym udoskonalającego.
3. Wspólna dyskusja – wytypowanie najbardziej efektywnych rozwiązań.
4.Weryfikacja rozwiązań przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania do projektowania i modelowania.
5.Eksperymentalne zajęcia dotyczące badania składu spalin emitowanych przez różne źródła oraz analizowania składników odpadów w aspekcie ich powtórnej przeróbki.
6. Raport z propozycjami rozwiązań problemów technologicznych – poprawia funkcjonowania nowoczesnego miasta.

M-IV. Energia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (zajęcia 3x4,5h)
1. Zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.
2. Zasady działania pierwszych silników parowych i nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych.
3. Analiza możliwości wykorzystania konwerterów energii różnych źródeł na energię elektryczną.
4. Energetyka jądrowa i zagrożenia fikcyjne i rzeczywiste związane z pracą elektrowni.
5. Wspólna dyskusja – przeanalizowania opłacalności stosowania określonych technologii energetycznych w zależności od uwarunkowań technologicznych, społecznych, klimatycznych i innych.
6. Aparatura pomiarowa – ocena parametrów pracy krzemowych ogniw fotowoltaicznych, pomiary podstawowymi parametrami elektrycznych modeli konwertorów energii (np.mikro ogniwa fotoelektryczne; układy zasilania hybrydowe).
7. Zmierzenie się z problemem awarii w symulatorze działania reaktora jądrowego w obszarze tematyki energetyki jądrowej.


M-V. Zobaczyć niewidzialne, czyli badania właściwości materiałów stosowanych w inżynierii
(zajęcia 1x4,5h)
1. Zagadnienia z zakresu badania właściwości różnych materiałów stosowanych w naukach inżynierskich.
2. Metody analizy pewnych cech materiałów, które mimo że nie są widoczne, warunkują bezpieczeństwo konstrukcji (np. dzięki wytrzymałości), a także determinują sposób postępowania z określonymi materiałami (np. promieniotwórcze).
3. Zasada pomiaru siły i wydłużenia realizowana przez maszynę wytrzymałościową. Porównywanie w małych grupach zachowania się różnych mat podczas rozciągania, wykres rozciągania, z którego można odczytywać charakterystyczne wielkości materiałowe. Określanie innych wielkości charakterystycznych dla materiałów na podstawie pomiarów próbki przed i po badaniu.
4. Decydowanie na podstawie przeprowadzonych badań o przydatności zastosowanych określeń materiałow w różnego rodzaju konstrukcjach.
5. Podstawy identyfikacji izotopów promieniotwórczych w oparciu o pomiary spektrofotometryczne z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych. Przeprowadzenie w małych grupach pomiarów promienia naturalnego tła za pomocą detektorów G-M i scyntylacyjnych NaI(Tl); pomiar widma energetycznego promieniowania gamma w przykładowych próbkach środowiskowych.
6. Przeprowadzenie procedury identyfikacji radionuklidów zawartych w próbkach.
7. Decydowanie o przydatności zastosowania pewnych materiałów w różnych działaniach inżynierskich, określanie bezpiecznego sposobu obchodzenia się z nimi.


M-VI. Inżynieria w sporcie i zabawie
(zajęcia 2x4,5h)
1. Nauka przez zabawę. Wybrane zagadnienia mechaniki newtonowskiej w sporcie (analiza zjawisk i rządzących nimi praw mechanik, dzięki którym zawodnicy strzelają bramki i zdobywają punkty), zabawa mechaniką płynów poprzez przygotowywanie płynów nienewtonowskich.
2. Krótka prezentacja tematu, analiza określonego zjawiska z życia codziennego.
3. Wspólna dyskusja – wybranie najodpowiedniej metody i narzędzia niezbędnego do przeanalizowania postawionego zadania i wyselekcjonować potrzebnej wiedzy. Eksperymenty/symulacja, publiczne omawianie wyników, wnioski i uświadomienie sobie inżynierskiego wymiaru świata.
4. System Lego Mindstorms w konstrukcjach robotów mobilnych (laboratorium komputerowe wyposażone w nowoczesne układy programowalne Lego Mindstorms EV3 z własnym środkami programowania). Projektowanie robotów z klocków LEGO przy użyciu komputerów. Oprogramowanie toru ruchu robota oraz przy użyciu kilku nowoczesnych czujników nauczenie go oddziaływania z otaczającymi przedmiotami. Komunikacja i obsługa układów robota – specjalizowane oprogramowanie w prosty sposób zaznajomi uczniów z możliwościami stosowania technik programistycznych.
5. Podstawy działania czujników pomiarowych (ultradźwiękowych, podczerwieni itp.) i układów ruchu (silniki, mechanizmy przesuwu, przekładnie zębate itp.). Nabycie umiejętności dobrania elementów konstrukcyjnych robota, wykonania połączenia sygnałowego aparatury, opracowania oprogramowania uruchamiania aplikacji, testowania i zaprogramowania układu pomiarowego.

 

© Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej