Politechnika Śląska realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:

"Od A do Z - Od aktywności do zatrudnienia studenta Inżynierii środowiska oraz Mechaniki i budowy maszyn"

CEL GŁÓWNY
Podniesienie do 31.12.2018r. kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 86 studentów i studentek kierunków:
- Inżynieria środowiska
- Mechanika i budowa maszyn
- Ochrona środowiska
poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.


Proj. zakłada realizację wysokiej jakości (w odniesieniu do treści dydaktycznych i treści szkoleń oraz warunków pracy) staży w celu ułatwienia przechodzenia z etapu edukacji - bierności zawodowej - do etapu zatrudnienia. Płynne przejście z edukacji do zatrudnienia znacząco zwiększa szanse ludzi młodych na rynku pracy.
Ułatwienie studentom przejścia do etapu zatrududnienia przyczyni się do realizacji celu strategii „Europa 2020” - osiągnięcia do2020 r. 75%wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 20-64.

PLANOWANE EFEKTY
Poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla stud., zostaną podniesione kompetencje odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u studentów wyżej wymienionych kierunków, czyli osób uczestniczacych w edukacji na poziomie wyższym, co bezpośrenio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER.

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 034 624,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
871 981,11 zł