Politechnika Śląska realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:

"Od A do Z - Od aktywności do zatrudnienia
studenta Inżynierii Biomedycznej"


CEL GŁÓWNY
Podniesienie do 31.12.2018r. kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 57 studentów i studentek kierunku Inżynieria Biomedyczna poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.
Projekt zakłada realizację wysokiej jakości (w odniesieniu do treści dydaktycznych i treści szkoleń oraz warunków pracy) staży w celu ułatwienia przechodzenia z etapu edukacji - bierności zawodowej - do etapu zatrudnienia. Płynne przejście z edukacji do zatrudnienia znacząco zwiększa szanse ludzi młodych na rynku pracy.
Ułatwienie studentom przejścia do etapu zatrudnienia przyczyni się do realizacji celu strategii „Europa 2020” - osiągnięcia do2020 r. 75%wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 20-64.

PLANOWANE EFEKTY
Poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów, zostaną podniesione kompetencje odpowiadające potrzebom gosp., rynku pracy i społeczeństwa. u studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna, czyli osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, co bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER.

WARTOŚĆ PROJEKTU
802 293,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
676 172,54 zł