Politechnika Śląska realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich:
"Od A do Z - Od aktywności do zatrudnienia
studenta Energetyki"


CEL GŁÓWNY
Podniesienie do 31.12.2018r. kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 82 studentów i studentek kierunku Energetyka poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.
Projekt zakłada realizację wysokiej jakości (w odniesieniu do treści dydaktycznych. i treści szkoleń. oraz warunków pracy) staży w celu ułatwienia przechodzenia z etapu edukacji - bierności zawodowej - do etapu zatrudnienia. Płynne przejście z edukacji do zatrudnienia znacząco zwiększa szanse ludzi młodych na rynku pracy.
Ułatwienie studentom przejścia do etapu zatrudnienia przyczyni się do realizacji celu strategii „Europa 2020” - osiągnięcia do2020 r. 75%wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 20 - 64 lata.


PLANOWANE EFEKTY

Poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów, zostaną podniesione kompetencje odpowiadające potrzebom gosp., rynku pracy i społeczeństwa. u studentów kierunku Energetyka, czyli osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, co bezpośrenio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER.


WARTOŚĆ PROJEKTU
1 029 325,50 zł


WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
867 515,53 zł